0 votes
Who said hello first time in telephone?

1 Answer

0 votes
Thomas Edison
...